Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

Sibyl

Το προϊόν

Το Sibyl αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση Industry 4.0 για την υποστήριξη των τμημάτων συντήρησης στη βιομηχανία.

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους τεχνικούς συντήρησης, καθώς παρέχει διαγραμματικές αναπαραστάσεις των αποτελεσμάτων, ειδοποιήσεις σε κινητές συσκευές με δυνατότητα ανατροφοδότησης για τη βελτίωση των λειτουργιών, αλλά και σύνδεση με οποιοδήποτε υπάρχον σύστημα καταγραφής εργασιών, με στόχο την άμεση επέμβαση των μηχανικών στον εξοπλισμό για την αποφυγή μίας βλάβης ή για επιδιόρθωση μίας σε δυσλειτουργίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προσφέρει ένα σύνολο από λειτουργίες – modules όπως:

  • Ανίχνευση βλαβών
  • Πρόβλεψη βλαβών
  • Αναγνώριση βλαβών, καθώς επίσης και
  • Εκτίμηση του Υπολειπόμενου Χρόνου Ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού,

οι οποίες βασίζονται σε εξελιγμένους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και στατιστικής.

Αναλυση κάθε module

 

 

Ανίχνευση βλαβών

Η Ανίχνευση βλαβών επιτρέπει την άμεση επέμβαση των τεχνικών συντήρησης στον εξοπλισμό, καθώς η βλάβη βρίσκεται σε εξέλιξη. Αξιοποιώντας τους αισθητήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι στον εξοπλισμό και κάνοντας συνδυαστική χρήση πολλαπλών μεθοδολογιών ανίχνευσης, επιτυγχάνεται ο εντοπισμός της βλάβης στα αρχικά στάδια της εξέλιξής της, με αυξημένα ποσοστά επιτυχίας, χωρίς την ανάγκη εκπαίδευσης από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της πλατφόρμας. Εφαρμόζονται τεχνικές αιχμής για τον εντοπισμό ανωμαλιών στα σήματα των αισθητήρων με δυνατότητα υποστήριξης μεγεθών Big Data, σε συνδυασμό με τεχνικές ανάλυσης της τάσης των σημάτων.

 

Πρόβλεψη βλαβών

Για την Πρόβλεψη βλαβών αξιοποιούνται αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και νευρωνικών δικτύων οι οποίοι εκπαιδεύονται στην αναγνώριση επαναμβανόμενων μοτίβων πριν από συμβάντα βλαβών. Τα μοτίβα μπορεί να εντοπίζονται είτε στα σήματα των αισθητήρων είτε στις καταγραφές συντήρησης (αλληλουχίες συμβάντων συντήρησης που προμηνύουν βλάβες). Στις περιπτώσεις που οι καταγραφές συντήρησης είναι περιορισμένες εφαρμόζεται μία καινοτόμα μέθοδος μετατροπής του σήματος των αισθητήρων σε τεχνητά συμβάντα επιτρέποντας την εφαρμογή των προαναφερθέντων αλγορίθμων.

Αναγνώριση βλαβών

Συνδυαστικά ή και εναλλακτικά της Ανίχνευσης βλαβών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Αναγνώριση βλαβών κατά την οποία οι βλάβες που εντοπίζονται ταξινομούνται σε ένα σύνολο από προκαθορισμένους κωδικούς βλαβών. Η Αναγνώριση των βλαβών βασίζεται στην εκπαίδευση  Νευρωνικών Δικτύων με ιστορικά δεδομένα μετρήσεων αισθητήρων και καταγραφής βλαβών.

Εκτίμηση του Υπολειπόμενου Χρόνου Ζωής του εξοπλισμού

Η Εκτίμηση του Υπολειπόμενου Χρόνου Ζωής του εξοπλισμού προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος του μηχανήματος είτε σε υπολειπόμενους κύκλους παραγωγής, είτε σε υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας, ανάλογα με το εάν πρόκειται για παραγωγική μηχανή ή όχι. Ιστορικές καταγραφές μετρήσεων αισθητήρων κύκλων παραγωγής ή λειτουργίας του εξοπλισμού έως το «τέλος της ζωής» του, τροφοδοτούνται σε έναν αλγόριθμο Νευρωνικών Δικτύων με σκοπό την εκπαίδευση κατάλληλων μοντέλων πρόβλεψης. Το «τέλος της ζωής» του εξοπλισμού είναι μία υποκειμενική έννοια η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τον πελάτη. Για παράδειγμα μπορεί να οριστεί ως η ολοκληρωτική καταστροφή του μηχανήματος, ή η διάρκεια έως την παραγωγή προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, ή η διάρκεια έως την εμφάνιση μία συγκεκριμένης βλάβης.

Πέρα από τις τέσσερις βασικές λειτουργίες που παρουσιάστηκαν, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε πεδίο χρήσης, η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας επιτρέπει την εύκολη επέκτασή της με πρόσθετες λειτουργίες οι οποίες μπορεί να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.

Πως υποστηρίζονται οι τεχνικοί;

  • Έγκαιρη ενημέρωση για βλάβες που πρόκειται να συμβούν

  • Καθώς και για τον τύπο βλάβης

  • Γνώση του υπολειπόμενου χρόνου ζωής της μηχανής

 

Σύνδεση με το λογισμικο AIMMS

Η πλατφόρμα Sibyl μπορεί να συνδεθεί με το AIMMS  επεκτείνοντας έτσι τις δυνατότητες αυτοματοποίησης για ενημερώσεις των εργασιών συντήρησης των μηχανών.  Για την επίτευξη της σύνδεσης θα χρειαστεί να προστεθούν αισθητήρες στις μηχανές να συνδεθούν με την πλατφόρμα έξυπνης συντήρησης και στη συνέχεια η πλατφόρμα να επικοινωνήσει με το λογισμικό AIMMS.

Η ροή διαδικασίας παρουσιάζεται παρακάτω.

Η σύνδεση αυτή αποτελεί μέρος μόνο της δυνατότητας αυτοματοποιήσεων που μπορεί να προσφέρει η ATLANTIS Engineering, καθώς μέσω των συνδέσεων με τα ERP, το σύστημα οδηγείται σε πλήρη αυτοματοποίηση όπως φαίνεται παρακάτω.