Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

Maintenance Key Performance Indicators

Στη συντήρηση, που τις περισσότερες φορές αποτελεί το «μαύρο κουτί» των επιχειρήσεων, η χρήση δεικτών απόδοσης είναι αναγκαία όχι μόνο για την καλύτερη διοίκηση του τμήματος, αλλά και για τη διαμόρφωση μιας κοινής «γλώσσας επικοινωνίας» μεταξύ του τεχνικού κόσμου και της οικονομικής διεύθυνσης, προάγοντας τη συναντίληψη επί των καθημερινών αναγκών.

Η επιλογή KPIs βάσει των διεθνών προτύπων (ΕΝ 15341, ISO 14224, VDI 2893) διασφαλίζει αφενός την συσχέτιση μεταξύ αναγκών παρακολούθησης και μετρούμενων μεγεθών, αφετέρου διαμορφώνει το πλαίσιο για τη σύγκριση των εταιρικών αποδόσεων με ομοειδείς εταιρίες, μέσω διεθνών βάσεων δεδομένων.

Κύριες κατηγορίες δεικτών:                    

Τεχνικοί (Απόδοση εξοπλισμού, μίγμα στρατηγικής συντήρησης, κ.ά.)

Οικονομικοί (Κόστη, αποθέματα, υπεργολάβοι, κ.ά.)

Οργανωτικοί (Απόδοση προσωπικού, κατάρτιση, διαδικασίες, κ.ά.)

Υπηρεσίες

  • Επιλογή κατάλληλων δεικτών βάσει της εταιρικής στοχοθέτησης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στον ορισμό των δεικτών και των μεγεθών που πρέπει να ληφθούν υπόψη / υπολογιστούν
  • Υποστήριξη διαμόρφωσης διαδικασιών αξιόπιστης συλλογής δεδομένων και υπολογισμού δεικτών
  • Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μετρούμενων δεικτών
  • Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια «ωρίμανσης» του συστήματος υπολογισμού δεικτών