Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

AIMMS – Functionality

Ζητήστε DEMO σήμερα

Το CMMS είναι ένα αναγκαίο εργαλείο για κάθε εταιρεία που θέλει να οργανώσει τις διαδικασίες του τμήματος συντήρησης, να ελαχιστοποιήσει την απαιτούμενη γραφειοκρατία και κυρίως να συλλέξει αξιόπιστα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Management.

Το AIMMS, ένα σύγχρονο λογισμικό συντήρησης, έρχεται να υποστηρίξει δομημένα την εταιρική σας στρατηγική και να καλύψει αποδεδειγμένα και την πιο απαιτητική διαδικασία του τμήματος συντήρησης.

Modules του λογισμικού

Με τα πόδια στη ΓΗ και τα μάτια στον ΟΥΡΑΝΟ

Η τήρηση λιτών διαδικασιών και η διαχείριση της καθημερινής πληροφορίας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος συντήρησης. Σε αυτή την προσπάθεια ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συντήρησης (CMMS) αποτελεί μία αξιόπιστη λύση.

Με τα πόδια στη ΓΗ

Το AIMMS έχει ενσωματώσει όλες τις καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθεί ένα οργανωμένο τμήμα συντήρησης, αποτελώντας πλέον όχι ένα απλό λογισμικό, αλλά έναν έμπειρο «σύμβουλο συντήρησης» που θα ήθελε ο κάθε Τεχνικός Διευθυντής στο τμήμα του.

Πλέον η αποτύπωση όλου του εξοπλισμού και των παγίων μιας εταιρίας πραγματοπoιείται μέσα από δεντρικές απεικονίσεις, επιτρέποντας σε όλους την άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες (τεχνικά χαρακτηριστικά, σχέδια, manual κλπ)

Η τήρηση λιτών καθημερινών διαδικασιών για τη συλλογή των αιτημάτων συντήρησης, την ανάθεση εντολών εργασίας αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών, μειώνει την καθημερινή γραφειοκρατία. Η δυνατότητα σχεδίασης διαφορετικών work flows για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων ή εργασιών, αυξάνει περαιτέρω την ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής στην κουλτούρα της κάθε εταιρίας.

      

Η συλλογή δεδομένων από την καθημερινή δραστηριότητα ενός τμήματος συντήρησης δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά τη βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική ανάπτυξη μιας αξιόπιστης κοστολόγησης της συντήρησης, αλλά και τη σταθερή διαδικασία μηδενισμού των βλαβών:

Η μετάβαση από μία «λογιστικής φύσεως» κοστολόγηση όπου απλώς γνωρίζουμε τις δαπάνες μισθοδοσίας των τεχνιτών και το κόστος προμήθειας των ανταλλακτικών σε μία κοστολόγηση της συντήρησης στο επίπεδο του εξοπλισμού είναι πλέον στοιχείο αποτελεσματικής διοίκησης. Ένα σύγχρονο τμήμα συντήρησης πρέπει να αποκτήσει τη δυνατότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια ποια είναι η αναγκαία συντήρησης του επόμενου έτους για κάθε μηχανή και να μπορεί να προϋπολογίζει το αντίστοιχο κόστος χωρίς να είναι εκτεθειμένο σε απρόβλεπτα έξοδα και αστοχίες. Σε αυτή την προσπάθεια η χρήση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συντήρησης (CMMS) είναι απαραίτητη.

Αντίστοιχα η στόχευση για Μηδέν Βλάβες πρέπει να είναι διαρκής και καλά σχεδιασμένη από κάθε Τεχνικό Διευθυντή. Προς αυτή την κατεύθυνση η μελετημένη ανάπτυξη των κωδικών βλαβών (failure modes) και τα εργαλεία data analytics που διαθέτει το CMMS υποστηρίζουν τόσο την αξιόπιστη αξιολόγηση της σημαντικότητας των βλαβών όσο και την διαδικασία εντοπισμού του βασικού αιτίου τους. (Root Cause Analysis –RCA).

Η ενσωμάτωση τεχνολογιών barcodes βοηθάει στην «ταχύτερη» και πιο αξιόπιστη λειτουργία της αποθήκης των ανταλλακτικών. Αντίστοιχα η σήμανση όλων των θέσεων αποθήκευσης καθιστά εφικτή για πρώτη φορά την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης, χωρίς την μόνιμη παρουσία αποθηκάριου, ένα μοντέλο πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προφανώς ένα ολοκληρωμένο CMMS υποστηρίζει την αποτύπωση του ετήσιου πλάνου προληπτικής συντήρησης, σχεδιάζοντας την κάθε εργασία τόσο σε επίπεδο αναγκαίων ανταλλακτικών/ εργαλείων, όσο και σε επίπεδο οδηγιών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. Ο planner (συντονιστής) έχει τη δυνατότητα να χρονοπρογραμματίζει τις εργασίες βάσει της διαθεσιμότητας των τεχνιτών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τη σχέση της εταιρίας με τους εργολάβους-εξωτερικούς συνεργάτες συντήρησης.

Και τα μάτια στον ΟΥΡΑΝΟ

Το AIMMS όμως επενδύει και ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, διευκολύνοντας την καθημερινότητα του κάθε τμήματος συντήρησης. Πλέον η εφαρμογή λειτουργεί πλήρως σε Web περιβάλλον δίνοντας τη δυνατότητα απομακρυσμένης χρήσης ακόμα και σε Cloud εγκαταστάσεις. Η αξιοποίηση του AIMMS mobile επιτρέπει στους τεχνίτες να έχουν το τμήμα συντήρησης στην «τσέπη» τους και τους απαλλάσσει από τη συμπλήρωση εγγράφων.

Το AIMMS όμως κινείται μαζί με την παγκόσμια κοινότητα της συντήρησης πάνω στην αξιοποίηση ΙοΤ τεχνολογιών και την ανάπτυξη έξυπνων αλγορίθμων προβλεπτικής συντήρησης. Η μεγάλη «έκρηξη» της αυτοματοποίησης και χρήσης βιομηχανικών αισθητήρων καθώς και η δυνατότητα διαχείρισης Bic Data επιτρέπουν την ανάπτυξη έξυπνων μοντέλων διάγνωσης και πολλές φορές πρόγνωση των βλαβών.  Σήμερα η ομάδα του AIMMS συμμετέχει στα κορυφαία ευρωπαϊκά project πάνω στο maintenance predictions εξασφαλίζοντας και για την Ελλάδα την πρόσβαση στον δρόμο της μείωσης του κόστους συντήρησης.

Νέες εφαρμογές του AIMMS